English

Ein Tîm

Mae ein tîm yn arbenigo mewn dadansoddi polisi trafnidiaeth yn strategol, ac mae’n gwybod am sut i greu a hyrwyddo dewisiadau teithio cynaliadwy yn ymarferol. Mae ein partneriaethau ag ymgynghorwyr annibynnol a sefydliadau academaidd yn ein galluogi i ddwyn tîm ynghyd sydd â phrofiad penodol i fynd i’r afael â’ch prosiect.  

Lynn Sloman, Cyfarwyddwr

Lynn Sloman

Mae Lynn yn arbenigwr a gydnabyddedig yn genedlaethol mewn dylunio a gwerthuso rhaglenni buddsoddi mewn trafnidiaeth gynaliadwy. Mae hi wedi arwain niver o astudiaethau gwerthuso arloesol, yn cynnwys gwerthuso y rhaglenni’r Adran Drafnidiaeth (Lloegr) Local Sustainable Transport Fund, Cycling City Ambition a Sustainable Travel Towns. Mae Lynn yn aelod o'r Bwrdd Transport for London, yn Gadeirydd Panel Adolygu Ffyrdd Llywodraeth Cymry, ac yn Is-Gadeirydd Bwrdd Cyflenwi 'Burns' (sydd yn gweithredu argymhellion Comisiwn Trafnidiaeth De-Ddwyrain Cymru Llywodraeth Cymru ar gyfer rhywdwaith trafnidiaeth gynaliadwy).  Roedd yn aelod o'r Panel o Arbenigwyr yr Adran Trafnidiaeth (Lloegr) a gynghorodd gweinidogion ynglyn a’r Gronfa Drafnidiaeth Gynaliadwy Leol £600 miliwn. Fel aelod o Fwrdd Cycling England rhwng 2001 a 2011, helpodd sefydlu'r rhaglen Trefi Arddangos Seiclo / Dinas a Threfi Seiclo, a chadeirodd grŵp traws-lywodraeth i werthuso effaith y rhaglen. Roedd yn aelod ac wedyn Is-Gadeirydd y Comisiwn dros Drafnidiaeth Integredig rhwng 2005 a 2010, a Chadeirydd y Campaign for Better Transport rhwng 2014 a 2016.

Ian Taylor, Cyfarwyddwr

Ian Taylor

Ymunodd Ian â Thrafnidiaeth er Bywyd o Safon yn 2003. Mae’n arwain ymchwil Trafnidiaeth er Bywyd o Safon ar ffyrdd o wella gyfundrefnau bysiau a rheilffyrdd Prydain, ac wedi gweithio ar gyfer swyddfa’r Shadow Secretary of State for Transport er mwyn arwain datbylgiad polisi Plaid Llafur ynglyn a’r rheilffyrdd a materion trafnidiaeth eraill. Roedd Ian yn prif awdur adroddiadau Thriving Cities a Masterplanning Checklist ar integreiddio cynllunio a thrafnidiaeth gynaliadwy, a rhwng 2010 a 2017 darlithiodd i gyrsiau bensaernïaeth MSc a Diploma Proffesiynol. Mae ei gwaith arall wedi cynnwys dylunio a gwerthuso rhaglenni trafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer yr Adran Drafnidiaeth (Lloegr) ac awdurdodau lleol. Roedd Ian gynt: rheolwr gwasanaethau ymgynghorol amgylcheddol ar gyfer Canolfan y Dechnoleg Amgen; cynghorydd gwleidyddol gwyddonol ar gyfer Greenpeace; ymgyrchydd dros Oxfam.

Carey Newson, Cydymaith 

Carey Newson

Arbenigwr newid ymddygiad yw Carey Newson, a bu’n chwarae rôl ddiffiniol wrth ddatblygu gwaith cynllunio teithio’r DU. Gan dynnu ar brofiad rhyngwladol a gweithio’n agos gyda rhwydweithiau o ymarferwyr arloesol y DU, bu’n ymchwilio i’r canllaw cenedlaethol cynhwysfawr cyntaf ar gynllunio teithio ar gyfer y gweithle, yr ysgol, hamdden a phreswylfeydd. Mae’n seicolegydd amgylcheddol ac yn tynnu ar ddamcaniaeth seicolegol a’i gwybodaeth ehangach o fentrau’r DU, er mwyn cynghori ar ymyriadau newid ymddygiad. Bu Carey gynt yn gyfarwyddwr cynorthwyol Transport 2000, sef Campaign for Better Transport bellach. Mae ganddi fwy na degawd o brofiad ym maes newid ymddygiad amgylcheddol.

Jillian Anable, Cydymaith 

Jillian AnableMae Jillian wedi bod yn gydymaith Trafnidiaeth er Bywyd o Safon ers 2008. Mae'n Athro Cludiant ac Ynni ym Mrifysgol Leeds Institute for Transport Studies, lle mae ei hymchwil yn ymchwilio i'r materion cymdeithasol ac ymddygiadol sy'n rhwystro lleihau'r defnydd o geir a'i effeithiau. Datblygodd Jillian deipoleg arloesol o seicoleg ac arferion modurwyr, ac ymysg diddordebau ymchwil eang, mae wedi gwneud gwaith ymchwil ar effeithiau newid hinsawdd o gludiant ar gyfer y Comisiwn dros Drafnidiaeth Integredig. Roedd Jillian yn flaenorol yn Athro Trafnidiaeth a Galw Ynni ym Mhrifysgol Aberdeen.

Beth Hiblin, Cydymaith

Beth_Hiblin_pic

Dechreuodd Beth ei gyrfa fel Ymgynghorydd Teithio i'r Ysgol ac wedyn Rheolwr Travelchoice, prosiect Tref Teithio Cynaliadwy Peterborough, felly mae hi'n gwybod yn uniongyrchol beth sydd ei angen i newid dewisiadau teithio pobl. Yn fwy diweddar gweithredodd Beth fel rheolwr dros dro i gyflawni y camau cychwynnol dau brosiect Local Sustainable Transport Fund, Go Lakes Travel (Ardal y Llynnoedd) a Two National Parks LSTF (New Forest a South Downs). Mae hi hefyd wedi cronni gwybodaeth am y ffyrdd gorau i newid ymddygiad teithio drwy gwerthuso rhaglenni megis Connected (Derby LSTF), trwy ymchwil o'r Cycling Demonstration Towns ar gyfer Cycling England er mwyn yr adroddiad Making a Cycling Town a thrwy ysgrifennu Local Sustainable Transport Annual Reports ar gyfer yr Adran Drafnidiaeth.

Phil Goodwin, Cydymaith

Phil_Goodwin_pic

Phil yw’r Athro Emeritws yng Ngholeg Prifysgol Llundain a Phrifysgol Gorllewin Lloegr. Roedd gynt yn Gyfarwyddwr y grwpiau ymchwil i drafnidiaeth ym Mhrifysgol Rhydychen a Choleg Prifysgol Llundain, a bu’n arwain rhaglen deng mlynedd ar ‘Newid Ymddygiad Teithio’ y ganolfan ragoriaeth ddynodedig a dderbyniodd gymorth y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol. Bu’n gynlluniwr trafnidiaeth yng Nghyngor Llundain Fwyaf, yn Gyfarwyddwr Anweithredol Porthladd Dover, ac yn gynghorydd i asiantaethau llywodraeth leol, genedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys y Pwyllgor Ymgynghorol Sefydlog ar Arfarnu Cefnffyrdd (SACTRA) 1990-1999 a'r panel ymgynghorol ar Bapur Gwyn Trafnidiaeth 1998 y bu’n ei gadeirio.  Bu Phil yn Brif Olygydd dau gyfnodolyn academaidd cenedlaethol blaenllaw: Transport Policy, a sefydlwyd ganddo, a Transportation Research, Policy and Practice.

Anna Goodman, Cydymaith

Anna_Goodman_pic

Mae Anna Goodman yn ddarlithydd ar gyfer Adran Iechyd Poblogaeth yn Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar y croesdoriad rhwng iechyd cyhoeddus, cydraddoldeb iechyd a chynaliadwyedd amgylcheddol, efo ffocws ar drafnidiaeth gynaliadwy. Mae ganddi ddiddordeb ymchwil arbennig mewn potensial i ddefnyddio dynluniadau arbrofol naturiol er mwyn gwerthuso canlyniadau ac effeithiau cydraddoldeb ymyriadau ar lefel poblogaeth ar raddfa fawr. Mae hi wedi gweithio efo Trafnidiaeth er Bywyd o Safon ar werthusiadau o’r fath ynglyn a rhaglenau yr Adran Trafnidiaeth 'Local Sustainable Transport Fund', 'Cycling Cities Ambition' a 'Tranforming Cities'. Mae hi wedi bod yn cydweithio efo Trafnidiaeth er Bywyd o Safon ers 2014, ac ymunodd fel cydymaith yn 2015. 

Lisa Hopkinson, Cydymaith

Lisa_Hopkinson_pic

Mae Lisa Hopkinson yn ymchwilydd amgylcheddol. Mae hi wedi cyd-ysgrifennu nifer o gyhoeddiadau yn ymwneud â thrafnidiaeth gynaliadwy, llygredd aer a newid hinsawdd, yn cynnwys Zero Carbon Britain - Making it Happen ar gyfer y Ganolfan Dechnoleg Amgen, a chyfres o adroddiadau i Gyfeillion y Ddaear ar lleihau allyriadau carbon trafnidiaeth. Mae hi wedi gweithio efo Trafnidiaeth er Bywyd o Safon ar wethuso y Local Sustainable Transport Fund, Cycling Cities Ambition programme and Transforming Cities Fund ar gyfer yr Adran Drafnidiaeth. Maen hi'n golofnydd rheolaidd ar gyfer y cyfnodolyn Smart Transport. Mae hi’n weithgar mewn ymgyrchoedd a phrosiectau lleol i hyrwyddo teithio byw a chynaliadwy. Ymunodd Lisa a Thrafnidiaeth er Bywyd o Safon yn 2016. 

Sally Cairns, Associate

Lisa_Hopkinson_pic

Mae Sally wedi ymchwilio i bolisi trafnidiaeth, lleihau traffig a newid ymddygiad teithio ers dros 25 mlynedd. Ar hyn o bryd mae hi’n Uwch Gymrawd Ymchwil i University College London a Chynghorydd i Campaign for Better Transport. Roedd hi gynt yn gweithio fel Prif Ymchwilydd i Transport Research Laboratory, efo eileiddau i’r Strategic Rail Authority a’r Sefydliad Ymchwil Cenedlaethol Gwyddoniaeth Heddlu yn Japan. Mae ei phynciau ymchwil wedi cynnwys: mesurau i reoli’r galw am deithio (yn enwedig cynlluniau teithio gweithle, cynlluniau teithio ysgol a strategaethau teithio cynaliadwy tref-eang); polisi hedfan a hinsawdd; siopa gartref; telegynadledda; effeithiau cwtogi lle ar y fyrdd ar gyfer cerbydau; opsiynau eraill i ddefnydd confensiynol ceir (yn cynnwys llogi, clybiau ceir, rhannu ceir a thacsis); a hyrwyddo cerdded a seiclo (yn cynnwys beiciau a chymorth trydan).

Alistair Kirkbride, Associate

Alistair_Kirkbride_pic

Mae Alistair Kirkbride yn gweithio ar ei liwt ei hun ac mae'n ymgyrchydd lleol. Ei ddiddordeb arbennig yw sicrhau mynediad teg a chludiant cynaliadwy mewn ardaloedd gwledig. Mae'n cael ei gydnabod am ei arbenigedd a'i brofiad ar deithio ymwelwyr mewn parciau cenedlaethol a theithio hamdden yn fwy cyffredinol. Mae'n gweithio ar bob graddfa, yn cynnwys cynlluniau cymunedol lleol, strategaeth awdurdodau trafnidiaeth a datblygu polisi cenedlaethol. Yn ddiweddar, mae wedi canolbwyntio ar gyflawni'r buddion o gyfuno trafnidiaeth, 'profiad ymwelwyr' a hamdden egnïol. Yn flaenorol, roedd Alistair yn Gyfarwyddwr Gweithredol yr elusen genedlaethol ar gyfer trafnidiaeth a rennir, CoMoUK. Cyn hynny roedd yn Gynghorydd Trafnidiaeth Gynaliadwy ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol Ardal y Llynnoedd, lle bu’n arwain datblygiad rhaglen Cronfa Cludiant Cynaliadwy Lleol Ardal y Llynnoedd a datblygu ei strategaeth symud gofodol. Mae'n ymddiriedolwr sefydlu Rhwydwaith Symudedd Cumbria.